Historie

 

Hlavní události v rámci Českého spolku na Slovensku

Před zánikem Československa nebyli Češi žijící na Slovensku nikdy v postavení menšiny, česká komunita nebyla organizována, neexistovaly bariéry, které by ji dělily od většinového národa ani od rodné země.

1994:
První impulzy k organizování české komunity na Slovensku vznikly v Bratislavě a také nezávisle v Košicích ještě v roce 1993. Český spolek na Slovensku byl založen v dubnu v roce 1994.
V poměrně krátkém čase se podařilo vybudovat 10 regionálních organizací a 4 místní kluby po celém území Slovenské republiky.

2005:
Došlo k rozčlenění ČSnS, a to tak, že se vytvořily nové regionální české spolky (bývalé regionální organizace RO) jako samostatné právní subjekty a tyto subjekty zůstaly členy Českého spolku na Slovensku. Předsedové a členové výborů  nových organizací museli zvládnout činnosti, s kterými se před tím nesetkávali, zejména v oblasti hospodaření. Od r. 2005 je proto už používání názvu regionální organisace  nesprávné, správné označení je regionální Český spolek.
K 15. výročí trvání ČSnS přednesl p. předseda Doležal na slavnostním večeru dne 2.10.2009 v Moyzesové síni v Bratislavě projev, který obsahuje souhrnné informace o historii ČSnS, tento projev je k dispozici ZDE .

 

Hlavní události v rámci ČSnS Liptovský Hrádok
Historie našeho regionálního Českého spolku se odvíjela na báze výše uvedených hlavních událostí  ČSnS v r. 1994 (založení) a 2005 (transformace).
Náš spolek od svého založení v r. 2005 existoval se sídlem v Liptovském Hrádku, pod vedení Ing. Milana Kudrnu. Protože však většinová část našeho spolku se nacházela v okresním městě v Liptovském Mikuláši, v  dalším období začal v naší RO narůstat problém spočívající v uvedené distribuci členů mezi L. Hrádek a L. Mikuláš.  Členské schůze se v tom období přitom konaly v Posádkovém domě armády v Lipt. Mikuláši.

Tyto problémy charakterizuje naše výroční zpráva za r. 2009 následovně:
Zatím co náš regionální ČSnS je registrován v Liptovském Hrádku, členské schůze se konají v Lipt. Mikuláši a účast členů z Lipt. Hrádku je přitom neuspokojivá. Proto někteří členové navrhovali zabývat se možností změny organisace naší RO, která by respektovala uvedený skutkový stav, pro který byly nalezeny následující důvody: staroba a nemoci plus vzdálenost z L. Hrádku do L. Mikuláše a to vede k pasivitě značné části členů z Lipt. Hrádku.  Na druhé straně se předpokládalo, že kdyby členské schůze probíhaly v Lipt. Hrádku, problémy s účastí a aktivitou členů z Lipt. Mikuláše by byly podobné.
Proto bylo doporučeno, i přes nesouhlas tehdejšího předsedy RO ČSnS v Liptovském Hrádku, odčlenit část s členy koncentrovanými v Lipt. Mikuláši jako tamější Místní klub a tato koncepce byla potom prakticky realizována na členské schůzi 9. 2. 2010.

K 26. 10. 2011 došlo ke změně na místě předsedy Českého spolku L. Hrádok. Namísto Ing. Milana Kudrnu, který předčasně ve věku 65 let skončil svoji životní pouť 10. 6. 2011, převzal funkci předsedy na základě volby na schůzi pléna spolku dne 26. 10. 2011 Ing. Miroslav Nesrsta.
Začátkem r. 2012 byl dosavadní předseda místního klubu (MK) L. Mikuláš Ing. Josef Rec na vlastní žádost z důvodu vysokého věku uvolněn z funkce a vystřídán nově zvoleným předsedou Ing. Jaroslavem Havlem.

V r. 2011 a 2012 konaly místní kluby MK L. Hrádok a MK L. Mikuláš svoje plenární schůze odděleně a stejným způsobem hospodařily i se svými členskými příspěvky. Na začátku r. 2013 bylo, vzhledem k malému počtu členů MK L. Hrádok a jejich nepostačující účasti na akcích, po dohodě předsedů MK LH a MK LM, přistoupeno k těsné integraci obou MK (společný plán kulturně - společenských akcí).

Jako důsledek těsné integrace místních klubů LM a LH, s konáním společných měsíčních členských schůzí v L. Mikuláši (navíc k společnému plánu kulturně - společenských akcí), společným fondem členských příspěvků a dotace z MV ČR, značná čast členů z Liptovského Hrádku nutnost docházet na schůze v L. Mikuláši neakceptovala, došlo k redukci počtu členů z LH na méně jak 10.


V tomto stavu došlo ke shodě v názoru, že koncentraci v L. Mikuláši je potřebné vyjádřit i statutárně, z tohoto důvodu Valné zhromáždění Českého spolku v Liptovském Hrádku na svém jednání dne 10. 9. 2013

  • Schválilo: - nový název spolku: „Český spolek Liptov“  
                    - nové sídlo spolku: Liptovský Mikuláš, městská část Iľanovo, Za vodou 102/7
  • Zvolilo:    Ing. Jaroslava Havla za nového předsedu spolku

 

 

Hlavní události řazeny v časové postupnosti

1994                vznik Českého spolku na Slovensku

2005                rozčlenění ČSnS, vytvořily se regionální české spolky jako samostatné subjekty

2009                15. výročí trvání ČSnS

2010 únor        dočasné osamostatnění místního klubu Liptovský Mikuláš

2011 červen     ve věku 65 let skončil svoji životní pouť dosavadní předseda Ing. Milan Kudrna

2011 říjen        Ing. Miroslav Nesrsta zvolen předsedou Českého spolku Liptovský Hrádok

2013 září         Ing. Jaroslav Havel zvolen předsedou spolku, změna názvu na Český spolek Liptov