20. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku a Českého spolku Liptov

18.04.2014 21:55

K 20. výročí trvání ČSnS se v našem České spolku Liptov dne 08. 04. 2014 uskutečnilo slavnostní posezení.

Byl zde přednesen referát, vypracovaný předsedou Ing. Jaroslavem Havlem.

První část referátu pojednává o historii celého Českého spolku na Slovensku, tato část je přímo začleněna do menu tohoto webu "O nás / Historie"

Druhá část je věnována našemu regionálnímu Českénu spolku Liptov:

Naše regionální organizace zahájila svoji činnost na ustanovující schůzce 18 členů dne 7. února 1995, jako Klub Českého spolku na Slovensku  pod patronací regionální organizace Žilina, jejímž předsedou byl Ing. Svatopluk Pach. Klub měl združovat občany české národnosti z regionu horního Liptova. Vzorem nám byly organizace Českého spolku na Slovensku v Košicích a v Žilině, které byly nejpočetnější, měly už své stanovy, právní a občanské postavení, kulturní činnost. Poskytlly nám své materiály a skušenosti. Jednání na ustavující schůzi bylo bouřlivé, přítomní vyjadřovali znepokojení nad rozdělením společného státu, rozhořčení nad tím, že jsme se stali cizinci ve vlastní zemi. Klub se zaměřil na získávání nových členů, připravi kandidátku výboru, nastínil program na nejbližší období. 24. března 1995 byl zvolen první výbor ve složení:

  • Rudolf Litera            - předseda
  • Jana Jurášová          - tajemnice a důvěrnice pro oblast Liptovského Hrádku
  • Ing. Milan Kudrna   - důvěrník pro oblast Liptovského Hrádku
  • Ing. Petr Ress          - důvěrník pro oblast Liptovského Mikuláše 

     Klub si objednal časopis Česká beseda. Do práce výboru s e v roce 1996 zapojil Ing. Josef Rec, v roce 1997 Zora Maixnerová a Jaromír Povolný. Kroniku vedla pani Ludmila Bartoková.

     Činnost klubu se  nejdříve orientuje na problematiku dvojího občanství, odstraňování  diskriminace, kritiku způsobu rozdělení Československa bez opory o názory obyvatelstva.

     Toto pojetí práce postupně ustupuje, klub se orientuje na združování krajanů, uchovávání a kultivaci mateřského jazyka, české kulturní tradice, spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi podobného zaměření na Liptově a tím na upevňování přátelství mezi občany české a slovenské národnosti. Těžiště práce se  se z původního silného zastoupení Liptovského Hrádku postupně přenášelo do Liptovského Mikuláše. Od roku 2000 je většina schůzek  v Posádkovém domu armády v Liptovském Mikuláši.

     V roce 2005 došlo k rozčlenění Českého spolku na Slovensku, a to tak, že se vytvořily nové regionální české spolky (bývalé regionální organizace) jako samostatné právní subjekty a tyto subjekty zůstaly členy Českého spolku na Slovensku. Předsedové a členové výborů nových organizací museli zvládnout činnosti, s kterými  se předtím nesetkávali, zejména v oblasti hospodaření.

     Historie našeho regionálního Českého spolku se odvíjela na základě výše uvedených hlavních událostí Českého spolku na Slovensku v roce 1994 (založení ) a v roce 2005 (transformace). Náš spolek od svého založení v roce 2005 existoval se sídlem v Liptovském Hrádku, pod vedením předsedy Ing. Milana Kudrnu.

     Spolek téměř od samého začátku organizoval vzpomínková shromáždění k jednotlivým výročím vzniku ČSR u Památníku vzájemnosti v Liptovském Hrádku, pietní akt k uctění obětí Západních Tater (kterému dala impuls tragická smrt posledního federálního ministra životního prostředí Ing. Josefa Vavrouška a jeho dcery Petry pod sněhovou lavinou dne 18. 3. 1995) a České Vánoce.

     Výbor postupně zařazoval na jednotlivá setkání přednášky (cestopisné - MUDr. J. Květenský, Z. Maixnerová, hudební – E. Žákovičová, Ing. J. Rec, literární – Ing. J. Rec, J. Kubelková). Seznamovali jsme se vzájemně s histirií a kulturními památkami našich rodišť. Téměř všichni členové začali odebírat měsíčník Česká beseda, do něhož pravidelně přispíval Ing. Josef Rec. V roce 2002 výbor začal vydávat vlastní Informátor Liptova, který vydržel vycházet 5 let. Naše pietní akce v Žiarské dolině postupně nabývala širšího charakteru, začaly se k ním připojovat nejen další regionální organizace ČSnS, ale zúčastňovali se na nich i přátelé z České republiky (Hradec nad Moravicí, soubor Jiskra z Plzně a další). Od roku  1996 má tato akce celospolkový charakter, zastřešuje ji Český spolek na Slovensku, ale rozhodující organizační podíl má náš spolek. Organizují se i výlety do Košic , Važce a okolí L.Hrádku a L. Mikuláše. Český spolek v Liptovském Hrádku se rozrostl postupně až na 100 členů, ale účast na organizovaných akcích kolísala na nedostačující úrovni. Těžiště práce spočívalo v pěvážné míře na obětavé práci členů výboru spolku.  Do měsíčníku Česká beseda pravidelně přispívá Josef Rec.

     Ve druhém desetiletí naší činnosti, konkrétně od 1.5.2005 pracuje Český spolek v Liptovském Hrádku jako samostatný právní subjekt, pod vedení Ing. Milana Kudrnu. Protože však většinová část našeho spolku se nacházela v okresním městě v Liptovském Mikuláši, v  dalším období začal v naší RO narůstat problém spočívající v uvedené distribuci členů mezi L. Hrádek a L. Mikuláš.  Členské schůze se v tom období přitom konaly v Posádkovém domě armády v Lipt. Mikuláši. V roce 2006 přichází do výboru pani Elena Žákovičová.

     Tyto problémy charakterizuje naše výroční zpráva za r. 2009 následovně:
Zatím co náš regionální ČSnS je registrován v Liptovském Hrádku, členské schůze se konají v Lipt. Mikuláši a účast členů z Lipt. Hrádku je přitom neuspokojivá. Proto někteří členové navrhovali zabývat se možností změny organisace naší RO, která by respektovala uvedený skutkový stav, pro který byly nalezeny následující důvody: staroba a nemoci plus vzdálenost z L. Hrádku do L. Mikuláše a to vede k pasivitě značné části členů z Lipt. Hrádku.  Na druhé straně se předpokládalo, že kdyby členské schůze probíhaly v Lipt. Hrádku, problémy s účastí a aktivitou členů z Lipt. Mikuláše by byly podobné.
Proto bylo doporučeno, i přes nesouhlas tehdejšího předsedy RO ČSnS v Liptovském Hrádku, odčlenit část s členy koncentrovanými v Lipt. Mikuláši jako tamější Místní klub a tato koncepce byla potom prakticky realizována na členské schůzi 9. 2. 2010.

Po vytvoření klubu Liptovský Mikuláš v rámci Českého spolku v Liptovském Hrádku, pracuje výbor ve složení Ing. Josef  Rec – předseda, Jaromír Povolný – hospodář, Sylvia Šmigovská – tajemnice, Karel Prokop – člen, Zora Maixnerová – členka, Elena Žákovičová – revizorka.  Prosazuje se návrh organizovat kromě každoročních akcí (MDŽ, posezení v přírodě, pietní akt v Žiarské dolině, výročí vzniku ČSR a České Vánoce) pravidelná měsíční posezení, kde si připomínáme osobnosti a události české historie.

     Tak jsme se seznámili se životem panovníků českého státu, presidentů a jejich manželek, kulturních velikánů A. Jiráskem, V. Nerudou, bří Mrštíkovými, F. Kafkou, O. Březinou, J. Werichem, J. Wolkrem, P. Bezručem, B. Smetanou, A. Dvořákem, B. Martinů, L. Janáčkem, Z. Fibichem, J.B. Foerstrem, F. Kmochem, J. Mánesem a dalšími. Seznámili jsme se také s historickými událostmi (historie Prahy, protifašistický odboj, Podkarpatská Rus, Židé v L.Mikuláši, podíl a úspěchy Čechů na olympijských hrách, tělovýchovné hnutí, Tyrš, Sokolské slety, vědecko-technické úspěchy Čechů a pod.). Cestou vyprávění rodákůjsme více poznali Novojičínsko, Opavsko, Olomoucko, Těšínsko, Valašsko, Litomyšl, Hradec Králové a další mí sta Čech a Moravy. Zde byl největší vklad Josefa Rece, Eleny Žákovičové a Karla Prokopa. 

     Díky našim členům Lubomírovi Jurkovi a Janovi Maixnerovi se mohli naši členové setkat a pobesedovat s prvním čs. kosmonautem  Vladimírem Remkem.  

     Podařilo se nám zorganizovat celou řadu výletů ( 3x do Košic s návštěvou divadla, do Kremnice, Vysokých a Nízkých Tater, na Strečno, na Duklu i „adrenalínový „ zájezd do Rožnova pod Radhoštěm a na Pustevny. Zde si zaslouží poděkování J. Slaný.

     Máme mezi sebou i škovné ženy,  L. Svítkovou a Ing. Ľ. Cibákovou,které se věnují ručním prácím a toto svoje  umění nám předvedli.

     K 26. 10. 2011 došlo ke změně na místě předsedy Českého spolku L. Hrádok. Namísto Ing. Milana Kudrnu, který předčasně ve věku 65 let skončil svoji životní pouť  dne 10. 6. 2011, převzal funkci předsedy na základě volby na schůzi pléna spolku dne 26. 10. 2011 Ing. Miroslav Nesrsta.
Začátkem r. 2012 byl dosavadní předseda místního klubu (MK) L. Mikuláš Ing. Josef Rec na vlastní žádost z důvodu vysokého věku uvolněn z funkce a vystřídán nově zvoleným předsedou Ing. Jaroslavem Havlem. Ve výboru dále pracovali a organizovali naši činnost S. Šmigovská – tajemnice, J. Povolný – hospodář, E. Žákovičová – členka, doc. Ing. J. Maixner, CSc. – člen a J. Štusák – revizor účtů.

     V r. 2011 a 2012 konaly místní kluby MK L. Hrádok a MK L. Mikuláš svoje plenární schůze odděleně a stejným způsobem hospodařily i se svými členskými příspěvky. Na začátku r. 2013 bylo, vzhledem k malému počtu členů MK L. Hrádok a jejich nepostačující účasti na akcích, po dohodě předsedů MK LH a MK LM, přistoupeno k těsné integraci obou MK (společný plán kulturně - společenských akcí).

     Jako důsledek těsné integrace místních klubů LM a LH, s konáním společných měsíčních členských schůzí v L. Mikuláši (navíc k společnému plánu kulturně - společenských akcí), společným fondem členských příspěvků a dotace z MV ČR, značná čast členů z Liptovského Hrádku nutnost docházet na schůze v L. Mikuláši neakceptovala, došlo k redukci počtu členů z Lipt. Hrádku na méně než 10. V tomto stavu došlo ke shodě v názoru, že koncentraci v L. Mikuláši je potřebné vyjádřit i statutárně, z tohoto důvodu Valné zhromáždění Českého spolku v Liptovském Hrádku na svém jednání dne 10. 9. 2013 schválilo nový název spolku: „Český spolek  Liptov „ se sídlem v Liptovském Mikuláši a za předsedu spolku zvolilo Ing. Jaroslava Havla.   

     Za spolupráci s naším spolkem si zaslouží uznání a poděkování primátoři měst Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš, vedoucí pracovníci KD Liptovský Hrádok, Posádkového klubu armády a Domu kultúry v Liptovském Mikuláši, členové Horské a záchranné služby  Západní Tatry, členové dechového orchestru města a další účinkující na našich akcích z hudebních a dalších škol. Poděkování patří i Zväzu vojakov SR – klub Liptovský Mikuláš.

     Také jsme však utrpěli citelné ztráty. Na naše zakládající členy nám nezbývá než jen vzpomínat. Rozloučili jsme se s bývalými předsedy spolku, s Rudolfem Literou, s Ing. Milanem Kudrnou, s Ing. Josefem Recem , s členkou výboru Janou Jurášovou  a řadou dalších  členů.

     Shrneme-li naši práci od založení našeho spolku, můžeme s ní vyjádřit jednoznačně  spokojennost. Podařilo se nám stabilizovat členskou základnu, dnes máme 60 členů. Výsledky by se nedaly dosáhnout bez obětavé práce především všech členů výborů, ale také všech, kteří svými vystoupeními obohacovali naše pravidelná měsíční setkání, organizátorům, kteří vše domlouvali, materiálně zabezpečovali a často po nás pouklízeli, když už většina odešla domů. (Povolní, Prokopovi, Havlovi, S.Šmigovská, E. Žákovičová, Z. Maixnerová, L.Perončíková.

     Na letošním lednovém Valném shromáždění jsme potvrdili ve funkci předsedu spolku Jaroslava Havla, zvolili jsme si nové předsednictvo (J. Štusák, S. Šmigovská, I. Exnarová, E. Žákovičová, J. Maixner, Z. Prokeš) a revizní komisi (J. Povolný, M. Nesrsta, L. Perončíková). Schválili jsme si Plán činnosti Českého spolku Liptov na rok 2014.

     Předsednictvo spolku vyjadřuje přesvědčení, že za Vaší aktivní pomoci se nám bude práce dařit alespoň tak, jak jsme pracovali doposud.