Zasedání ČSnS v Martině 14. 4. 2012

 

Jednání na celoslovenské úrovni, konaných minimálně jedenkrát ročně až do 6/2011, se za náš regionální Český spolek zúčastňoval předseda Ing. Milan Kudrna. Tento rok se poprvé zúčastnil nově zvolený předseda Ing. Miroslav Nesrsta. Jednání se konalo v Martině 14. 4. 2012 od 10,00 na Městském úřadě. Jednání vedl p. předseda ČSnS Ing, Pavel Doležal spolu s tajemnicí p. Miluší Babjákovou. Na tomto zasedání se zúčastnili reprezentanti ČS ve všech regionech, účast 100%.

Stručná informace z tohoto jednání včetně fotografií je zveřejněna na webu ústředí našeho ČSnS ZDE

K tomuto náš předseda považuje za užitečné uvést ještě následující informace z tohoto jednání.

Situace v regionech, kde dochází anebo došlo k důležitým změnám

Poprad: Po úmrtí předsedy, spolek nemá předpoklady na pokračování v činnosti, je potřeba zaangažovat bývalé členy výboru aspoň na ukončení činnosti spolku a jeho vyřazení z registrace na MV SR. Toto si vyžaduje angažovanost ústředí ČSnS.

Stará Lubovňa: Unikátní případ nově vzniklého českého spolku, zásluhou angažovanosti předsedkyně Mgr. Ivany Šipošové. Tato je současně ředitelkou místní knihovny  a zde také mohou využívat prostory pro svoje schůze a další aktivity. Zaregistrovaní na MV SR 26. 9. 2011

Liptovský Hrádok: Referovány fakty o období po úmrtí předsedu Milana Kudrnu v červnu 2011, o volbě nového statutárního zástupce a předsedu.  Dále o našich aktivitách v r. 2011 a aktivitách  v r. 2012 plus plán aktivit na 1. pololetí 2012. Také o koordinaci se skupinou členů v Liptovském Mikuláši a o komunikaci s p. Jadlovským z ambasády v Bratislavě, jeho pomoci a podpoře našeho spolku.
Na tomto setkání získal náš předseda poradenství od ústředí v záležitostech
- striktně dodržovat stanovy registrace u MV SR
- volba nového předsedu spolku z 26. 10. 2011 musí být na valném shromáždění
- místní klub se může definovat jen v LM, v LH je Český spolek podle registrace na MV SR
- vztahy na část spolku v LM, schůze a administrace
- využívání dotace z MZV ČR a žádost o dotaci na další rok
- přesun části dotace na ústředí pro účel financování akce Žiarska dolina


20. výročí založení ČSnS

Jelikož toto výročí bude v roku 2013,  je potřebné už nyní projednat z důvodu finančního krytí jednotlivé záležitosti oslav tohoto výročí.  ČSnS předložil osazenstvu zasedání návrh, aby se tentokrát konaly oslavy v Košicích.  Předsedové ČS s tímto jednotně souhlasili. Návrhy byly tyto:
- oslavy by se konaly v Košicích v Domě umění dne 25.10 a 26. 10. 2013
- pozváni by byli zástupci jednotlivých ČS (podle určeného klíče, Úřadu vlády SR , Velvyslanectví  ČR   a jiných státních, resp. Místních orgánů, zástupci národnostních menšin)
- k této příležitosti by byla vydána publikace (každý ČS by se prezentoval 1 stranou)
- ČS  včas nahlásí počty zástupců, aby mohly být do žádosti daný údaj o potřebných nákladech na akci
- ČSnS  zvláště vzpomene dlouholeté funkcionáře ČS a staré aktivní členy
- Večer dne 25.10.2013 se bude konat slavnostní večer s kulturním programem
- Druhý den bude průvodní program ( seznámení s městem  Košice)
- Žádost o dotaci od ÚV SR a peněžní dar od MZV-ČR podá  Český spolek na Slovensku
- Jelikož se jedná o náročnou  akci nápomocné budou podle potřeby ostatní ČS
- byl stanovený přípravný výbor který vypracuje úlohy organizačního zabezpečení a také osnovu publikace a koncepci mediálních výstupů


Způsob administrace webu ústředí

Příspěvky posílat na adresu správce webu, příspěvky nejsou filtrovány, uveřejní se automaticky všechno. Pro každou regionální organizaci a její příspěvky bude vytvořena její položka menu, příspěvky jsou zveřejňovány chronologicky, bez dalšího třídění pomocí nějakého submenu.
Web provozuje ČS Košice, ne ČSnS ústředí, které filtrovat příspěvky nepotřebuje.

Zápis z jednání

Má náš spolek k disposici. Navíc byly převzaty zápisy z těchto jednání v minulosti
23. 5. 2010    Valné shromáždění
30. 4.  2011   Martin
9. 10. 2011    Bobrovec


Pro náš regionální ČSnS jsou relevantní tyto úlohy

1. Zaslat výroční zprávy za rok 2010 Mgr. Zelinové.
    Nesplněno, náhradní termín co nejdříve, plus zaslat zprávy za rok 2011

2. Posílat příspěvky (články a fotografie) na web ústředí

3. Na webu ústředí presentovat náš regionální Český spolek a odkaz na jeho web